Tizennyolc év jelentős korszakhatár az ember életében. Egy szolgálat időtartamában talán még jelentősebb.

Április 4-én Húsvét vasárnapját ünnepeltük, de ne menjünk el egy fontos évforduló mellett sem. Szent II. Szent János Pál pápa 2003. április 4-én nevezte ki székesfehérvári megyéspüspökké Spányi Antal tharrosi címzetes püspököt, az Esztergom-budapesti Főegyházmegye segédpüspökét.

Izgalommal vártuk akkor a személyes találkozást. Vajon milyen is az új Főpásztor? – kérdezgettük egymást. Aztán az első kézfogás minden esetleges kételyt eloszlatott.

Spányi Antal püspök úr május 24-i székfoglalása után hatalmas lendülettel vetette bele magát a munkába. „Együtt lélegezni a világgal” – megnevezéssel hirdetett programot. Számos megnyilvánulása volt ennek a gondolatnak a hívők, a papság, a rászorulók és a másként gondolkodók iránt is. A program egyik fő gondolata: nyitás a világ, a nem hívők, a másként gondolkodók felé. Ennek a nyitás jegyében a püspökség komoly technikai fejlesztéseket vitt végbe, így elkészülhetett a székesfehérvári egyházmegye honlapja. 2004-ben pedig megjelent a SZEM, a Székesfehérvári Egyházmegye Magazinja.

Ugyancsak 2004-ben Spányi Antalt nevezte ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar a Katolikus Rádió vezérigazgatójává, amely a Magyar Karitász püspök elnöki tiszte mellett már második országos jelentőségű megbízatása lett.

Spányi Antal megyés püspök – elsősorban az adminisztratív terhek csökkentésének céljával – a paphiány fokozódásával anakronisztikussá váló belső egyházigazgatás átszervezéséről döntött. Az e célra összehívott bizottság előterjesztése és a papság véleményének kikérése után 2004. október 15-i hatállyal eltörölte az egyházmegyében a főesperességeket, a plébániákat pedig öt esperesi kerületbe osztotta.

2004 szeptemberében hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első Egyházmegyei Látónapot. Spányi püspök úr így fogalmazta meg: „Ez a látónap úgy is mondhatjuk, hogy egy zsinati folyamatnak a része, egy folyamatos megújulás jelentős állomása.”

2005-ben Pünkösdhétfőjén került sor első alkalommal az Egyházmegyei Nap megszervezésére, melyet azóta is minden esztendőben (kivéve a pandémia miatt a 2020-as évet) megrendezték.

Az egyes esztendők lelkipásztori programját tematizálta:

Az Eucharisztia Évében (2004/2005) elindította a székvárosában az elsőcsütörtöki közös szentségimádásokat, az egész egyházmegyében pedig az áldozócsütörtöki közös imát a papi hivatásokért.

2005/2006-ban Prohászka Ottokár püspök kinevezésének centenáriumán emlékévet hirdetett meg.

A 2007-es országos Szent Erzsébet Év mellett az egyházmegyében Szent Imre születésének 1000. évfordulójáról is sokszínűen megemlékeztek. Ekkor történt meg az Egyházmegyei Múzeum kibővítése.

A műemlékek példaértékű felújításáért, nagyszabású kultusztörténeti, művészettörténeti konferenciák, kiállítások szervezéséért, valamint műtárgyvásárlások, restaurálások támogatásáért Henszlmann Imre-díjjal tüntette ki a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat.

A Szent Erzsébet Évhez kapcsolódóan megújultak az egyházközségi karitászcsoportok.

Főpásztori szolgálata hangsúlyos eleme a világ felé nyitás, ezt erősíti az Adventi Udvar megszervezése (2006-tól), mely által szeretné „még szebbé, meghittebbé tenni az adventi készülődést a városban”.

Püspöki szolgálata alatt Kaszap István és Bogner Mária Margit emlékének imádságos ápolása mellett 2008-ban létrehozta a Prohászka Imaszövetséget, hogy új papi és szerzetesi hivatások szülessenek. Az imaszövetség mára mozgalommá formálódott, rendszeres lelki programokkal.

Egyházmegyéjében sorra hirdette meg a tematikus éveket: Biblia Éve 2008, Papság Éve 2009/2010, Család Éve 2011, Új Evangelizáció Éve 2012. A Passauból kért Boldog Gizella ereklyével elindította a Magyar Szent Család tiszteletét Székesfehérváron. Meghirdette a magyar Szent Család Napját november 13-ához, az összes magyar szent és boldog emléknapjához közel eső napon.

A Magyar Érdemrend Középkeresztjét 2012-ben vehette át.

A Fejér Megyei Közgyűlés 2016-ban Fejér megye díszpolgára címmel ismerte el tevékenységét.

2018-ban a székváros Székesfehérvár mellett Bodajk és Alsószentiván díszpolgára is lett.

A kultúra elkötelezett támogatójaként az Egyházmegyei Múzeum, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház jelentős fejlesztését tette lehetővé.

Rendkívül fontosnak tartja a katolikus egyház jelenlétét az oktatásban is, ezért mára 20 oktatási és nevelési intézményt működtet a Székesfehérvári Egyházmegye.

Az iskolai hitoktatás koordinálásra létrehozta az Egyházmegyei Hitoktatási Felügyelőséget.

A hitoktatók, világi lelkipásztori kisegítők továbbképzését is fontosnak tartja és azt rendezvényekkel, szakmai kirándulásokkal is segíti.

Főpásztori szolgálata alatt számos templom megújult, sokhelyütt közösségi házak épültek. A püspöki székesegyház felújítása jelenleg is zajlik.

A család- és ifjúságpasztoráció nagy hangsúlyt kap főpásztori szolgálatában. Az egyházmegyei családtáborok megszervezésével (Balinkán, Balatonszemesen, Balatongyörökön) mindazon családoknak is lehetőséget kívánt biztosítani az együtt nyaralásra, akik ezt önerőből nem tudták volna biztosítani.

A társadalom elesettebbjei, a szükséget szenvedők felé is mindenkoron segítő szeretettel fordult.

A Lea Otthon Családok Átmeneti Otthona – 2008. január 1-től tartozik a Székesfehérvári Egyházmegye fennhatósága alá-, befogadja a krízishelyzetben lévő családokat, és az itt eltölthető maximális 1,5 év alatt segít a családoknak visszatérni a társadalomba, saját természetes támaszaikhoz.

A Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye gondozottjaival rendszeresen tartja a kapcsolatot, akik mindenkor nagy szeretettel fogadják őt.

Évek óta egyik szervezője és rendszeres résztvevője az Autizmus Világnapja rendezvényeinek.

A főpásztori tevékenységből nem hiányozhat a börtönpasztoráció sem. Számos alkalommal maga is meglátogatta az elítélteket és szentmisét is mutatott be börtönökben.

A Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatáról is mindenkor szeretettel gondoskodott, megteremtetve a szolgálat szervezeti és anyagi biztonságát.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vezetésével, munkatársaival mindenkor kiváló kapcsolatot tartott fenn, anyagi lehetőségeihez mérten támogatja is működésüket.

És a számokon, tényadatokon túl fontos szót ejteni arról is, hogy munkatársaiban mindenkor a testvért, a felebarátot látta és látja. Mindig, mindenkihez van egy jó szava, még akkor is, amikor tudjuk, hogy siet, amikor látjuk, hogy fáradt.

Isten tartsa meg sokáig erőben és egészségben Spányi Antal megyéspüspököt, Antal atyát!

 

A fénykép a 2018-as 13. Egyházmegyei Napon készült

Jeles évfordulók – Spányi Antal megyéspüspök kinevezése